INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje podane dane osobowe?

Administratorem podanych danych osobowych jest Agnieszka Cebula prowadząca działalność pod nazwą „FIORI Agnieszka Cebula” z siedzibą
w Bielanka 33 59-600 Lwówek Śląski , telefon +48 784877684.

Odbiorcami podanych danych (podmiotami, będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówienia, obsługujący systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczący usługi serwisowe, doradcze w zakresie usług prawnych i księgowości na rzecz Administratora.

W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych,

– sprostowania danych,

– usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

– przenoszenia tych danych do innego podmiotu,

żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).